Teamutveckling

Teamutveckling

Det finns mycket att vinna med teamutveckling och ett välfungerande samarbete. Vinsten med att ha ett öppet företags / gruppklimat är att det finns en tillåtande kultur för att i ett tidigt stadie hantera öppna konflikter. Det finns en förmåga i gruppen att föra lösningsinriktade samtal.

Jag arbetar och anpassar tekniken till problematiken som finns just i din arbetsgrupp. Vi varvar olika tekniker i kombination med min långa erfarenhet inom området.

Vi startar med ett uppstartsmöte med chef och ledning. Ni som ledare får där sätta ord på er tolkning av problemställningen. Vi startar processen i gruppuppdraget. Vi skriver efter det ett kontrakt kring syftet med uppdraget.

Efter det börjar jag att arbeta utifrån beställningen.

Arbetet med grupputveckling innebär att arbeta processinriktat. Ett förhållningssätt där jag blandar olika teorier beroende på problemställning. Processen börjar med ett uppstartsmöte med gruppen där vi tar ut en gemensam värderiktning.

Vi arbetar efter ACT -metodiken vilket innebär att vi tar ut en gemensam kompass för gruppen. Vi analyserar problemställningar som hindrar gruppen / organisationen för att gå i sin värderiktning. Arbetet är processinriktad vilket gör att vi arbetar mycket här och nu .

Vi arbetar efter att ersätta gamla beteende med nya mer konstruktiva beteenden som gynnar gruppen i deras dagliga arbete. Vinsten med att ta itu med problem som uppkommer i vardagen är som Thomas Jordan skriver i sin bok, Att bygga en robust samarbetskultur.

Olika typer av negativa konsekvenser av konflikter på arbetsplatser som kan uppkomma i grupper / företag där man ej tar itu med konflikter i ett tidigt stadie:

  1. Förlorad arbetstid och motivation för medarbetare
  2. Förlorad arbetstid för chefer och personalspecialister
  3. Frånvaro, ohälsa / sjukdom och rehabilitering
  4. Sämre beslutskvalitet
  5. Omorganisering
  6. Personalomsättning

Robert Kegans modell för jagutvecklingen innebär att se den naturliga processen för utvecklingen. I grunden finns en idé att människan ingår i livets rörelser och därmed i livets utvecklingsprocess. Detta går att applicera på teamutveckling då ett team består av en samling individer med olika grader av vuxenutveckling.

För att utvecklas som individ krävs det svårigheter och problemställningar. Jag utgår ifrån att allt vi människor möter på livets stig gör att vi utvecklas som individer och samma gäller för grupper som vill utvecklas Det finns ingen möjlighet för ett team att bli välfungerande utan att ha skapat modeller för konfliktlösningar och modeller för att lösa problem på ett tidigt stadie.

Jag brinner för att via coachning och samtal med individer ge dem nycklar att själva hitta lösningar till utveckling. Hjälpa chefer att se problem som uppkommer som ett tillfälle att vässa sin organisation och grupp till ett nytt utvecklingsstadium.