KBT

Hantera oro och ovisshet med KBT

KBT kan hjälpa dig att hantera oro och ovisshet. Anledningen till att man som individ vill gå i samtal kan vara många olika. Allt ifrån att hitta vem man är på djupet och vad det är som gör att vi individer är just individer. Att gå i samtal går ut på att man behöver öka sin förståelse för hur olika beteenden och tankar man har påverkar självbild och välbefinnande.

Jag arbetar oftast i kortare sessioner mellan 5 sessioner upp till 20 sessioner. Jag har alltid varit intresserad av mänskliga beteende. Vad är det som formar oss som individer och vad behöver vi för att må bra och hitta en meningsfullhet i livet. Vilka sammanhang får oss att växa som individer. Hur kan jag som individ trots ett destruktivt sammanhang hitta riktning och mening. 

Grundtanken med KBT är att bli medveten över sina tanke och beteendemönster. Först när du blir medveten kan du börja att träna på alternativa beteenden. 

Välkommen att höra av dig.

KBT

Ordet KBT betyder kognitiv beteende terapi och det i sig betyder att förhålla sig undersökande till frågeställningar och vad som fungerar till just dig som individ. 

Anna Kåver skriver i sin bok KBT i utveckling – ”Ett av de viktigaste målen är att via språket, tankarna, och beteendet lära patienten att både reglera och stå ut med sina känslor”. 

KBT innebär att göra det som fungerar för dig som individ och är en strukturerad metod som bygger på att man från start arbetar systematiskt och undersökande gällande konkreta situationer där du idag upplever problem. Det handlar om hur tankar, känslor, beteende och hur kroppens signaler inbördes påverkar varandra. Terapin går ut på att vi tillsammans tittar på ditt problem från olika vinklar och hittar gemensamt olika problemlösningsstrategier som du kan ha hjälp med i din vardag. 

Det viktigaste är att du får redskap med dig som du kan använda dig av i din vardag. KBT kan du använda dig av i alla olika livsperioder och åldrar. Det hjälper dig att utvecklas. Jag blandar om det går även i ACT perspektivet för att du som individ skall hitta dina värderande riktningar. 

Många kunder har under åren sagt till mig att ACT hjälper dem att se livet i större penseldrag vilket gör att det är lättare att få perspektiv till situationen du befinner dig i just för tillfället. 

KBT har utvecklats i olika faser

Under den första fasen under 1920 talet stod beteendet i fokus. Då började forskare att via den experimentella psykologin ur ett mer vetenskapligt perspektiv och i studier söka förklaring till varför vi människor beter oss som vi gör. Här växte inlärningspsykologin fram. Pavlov var pionjär inom psykologin, kanske främst för den tidiga behaviorismen. Hans hundexperimenten rörde främst salivbildningen i djurens munnar när de serverades mat. Om Pavlov ringde i en klocka innan de fick mat, kom hundarna att utsöndra saliv vid ljudet av klockan oavsett om de därefter fick mat eller ej.

Sedan gick utvecklingen till att tankarna var i fokus. I början av 1980 talet länkades Beteendet och tankarna samman och bildade paraplyet KBT. 
I den tredje fasen kopplade man samman känslor och österländsk filosofi. DBT, ACT och mindfulness.

KBT är att göra det som fungerar för patienten. Denna metod är evidensbaserad. Jag erbjuder även andra typer av samtal t.ex.

  • Kristerapi
  • Psykosociala samtal.
  • Stödsamtal
  • ACT samtal
  • Mindfulness samtal