Krisstöd

Krisstöd

Ordet kris betyder utveckling

Krisstöd kan vi som individer behöva om vi hamnar i en krissituation och har tappat fotfästet i livet. I vissa situationer behöver man som individ stöd och vägledning för att normalisera och hitta tillbaks i livet. Vi hjälps åt för att du skall hantera din vardag och hitta en ny riktning i livet. 

Krisbearbetning har som syfte att i det initiala skedet normalisera det som hänt.

Man har kunnat se att det är av stor vikt att ett avlastningssamtal genomförs i nära anslutning till det som utlöst krisen för att minska stressreaktionerna i efterhand samt att återhämtningsprocessen påskyndas. 

Forskningen har visat att det är vikt att normalisera och att inte gå för djupt i samtalet i det initiala fasen. Däremot är det viktigt att tidigt fånga upp signaler på krisreaktioner för att inte utveckla varaktiga psykiska besvär.

Forskningen har även kunnat påvisa att i det akuta skedet skall man inte gå för djupt i samtalet. Det är först om man påvisar symptom efter ca 1 månad vi som terapeuter kan välja att mer via samtalet låta individen mer får sätta ord på tankar, känslor, beteende på ett djupare plan.

Krisstöd i samband med traumatiska händelser

När det gäller traumatiska händelser skiljer man på primärt drabbade och sekundärt drabbade och övriga drabbade

Det finns möjlighet att samtalen genomförs individuellt och i grupp. 

Genomförs samtalen i grupp är syftet att vara av stödjande karaktär.

Krissamtalen går till på följande sätt:

  1. Du som individ får berätta det som hänt Min uppgift som terapeut är dels att analysera ditt / gruppens mående och samtidigt via processen normalisera reaktionerna som uppkommit i samband med krisen. Här får du även utbildning i vad som sker i kroppen och vad som är viktigt för dig i den akuta fasen.
  2. Efter det första samtalet bestämmer vi tillsammans nästa steg i krishanteringen.